Alleen verkoop aan handelaren.

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in de tekst van deze privacyverklaring.

Gegevens verzamelen op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De websitebeheerders verwerken de gegevens van deze website. Hun contactgegevens zijn te vinden in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke partij” in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden gegevens verzameld doordat u die aan ons verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die u op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming via onze IT-systemen verzameld wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de internetpagina opgeroepen is). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

De gegevens worden deels verzameld om te garanderen dat de website foutloos werkt. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken dat deze gegevens gecorrigeerd of gewist worden. Indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Bovendien heeft u het recht, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hiervoor en voor verdere vragen oven gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en hulpprogramma’s van derden

Tijdens een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt met name via zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in de onderstaande privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceverlener (host). De persoonsgegevens die op deze website verzameld worden, worden opgeslagen op de servers van de host. Denk daarbij met name aan IP-adressen, contactverzoeken, metadata, communicatiegegevens, contactgegevens, naam, toegang tot websites en andere gegevens die via een website gegenereerd worden.

Het inzetten van een host gebeurt met als doel om contracten met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG) en in het belang van het veilig, snel en efficiënt leveren van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG). Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § 25, lid 1 van de Duitse TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) voor zover de toestemming voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld via device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover nodig om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen en onze instructies wat betreft dergelijke gegevens opvolgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

gn2 Hosting | Internetagentur | Coworking
Rüdiger Nitzsche
Hahnweg 61a
96450 Coburg

Het verwerken van bestelgegevens

We hebben met de bovengenoemde aanbieder een overeenkomst gesloten over het verwerken van bestellingen (AVV). Dit is een overeenkomst die vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die waarborgt dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt conform onze instructies en met inachtneming van de AVG.

3. Algemene aanwijzingen en verplichte informatieverstrekking

Gegevensbescherming

De beheerder van deze internetpagina’s neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, dan worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gedaan wordt.

Houd er rekening mee dat gegevens overdragen via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsrisico’s kan inhouden. De gegevens volledig beschermen tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor het verwerken van gegevens op deze website is:

TECHNOLIT GmbH
Industriestraße 8
36137 Großenlüder
Duitsland

Telefoonnummer: +49 66 48 690
E-mail: info@technolit.de

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt omtrent de doelstellingen en middelen over het verwerken van persoonsgegevens (zoals onder andere namen en e-mailadressen).

Bewaartermijn

Als in dit privacybeleid geen specifieke bewaartermijn wordt genoemd, dan blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor het verwerken van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving). In het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke grondslagen van de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en/of op basis van Art. 9, lid 2, lit. a van de AVG wanneer er speciale gegevenscategorieën worden verwerkt conform Art. 9, lid 1 van de AVG. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen, vindt de gegevensverwerking eveneens plaats op basis van Art. 49, lid 1, lit. a van de AVG. Als u toestemming heeft gegeven voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van § 25, lid 1 van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Indien uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van contracten of voor het doorvoeren van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG. Indien uw gegevens daarnaast nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij ze op basis van Art. 6, lid 1, lit. c van de AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van onze rechtmatige belangen conform Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. Informatie over de relevante wettelijke grondslagen in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

TECHNOLIT GmbH
Christian Bill
Industriestrasse 8
36137 Grossenlüder
Duitsland

Telefoonnummer: +49 66 48 690
E-mail: datenschutz@technolit.de

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder meer gebruik van tools van bedrijven die in de VS gevestigd zijn of van andere derde landen waarvan de gegevensbeschermingswetgeving niet veilig is. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgerelateerde gegevens worden doorgegeven aan en verwerkt worden in deze derde landen. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het is daarom niet uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens, die zich op Amerikaanse servers bevinden, voor inspectiedoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Op een dergelijke gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

Uw toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken

Veel bewerkingen om gegevens te verwerken mogen alleen uitgevoerd worden met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevens die verwerkt zijn totdat u uw toestemming ingetrokken heeft, blijft ongewijzigd.

Recht op verzet tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen zoals gerichte reclame (Art. 21 van de AVG)

WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP BASIS VAN ARTIKEL 6, LID 1. LIT. E OF F VAN DE AVG, DAN HEEFT U HET RECHT U OP ELK GEWENST MOMENT, VANWEGE UW BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN, TE VERZETTEN TEGEN HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS. DAT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE GESTOELD IS OP DEZE BEPALINGEN. DE WETTELIJKE GRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U HET RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, DAN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET VERWEZENLIJKEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN EEN RECHT IN RECHTE (BEZWAAR CONFORM ART. 21, LID 1 VAN DE AVG).

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT VOOR GERICHTE RECLAME, DAN HEEFT U HET RECHT ZICH OP ELK GEWENST MOMENT TE VERZETTEN TEGEN DIE VERWERKING MET DERGELIJKE RECLAME ALS DOEL. DAT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GELINKT AAN DERGELIJKE GERICHTE RECLAME. WANNEER U HET RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, DAN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT MET DIRECTE RECLAME ALS DOEL (BEZWAAR CONFORM ARTIKEL 21, LID 2 VAN DE AVG).

Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij schending van de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de provincie waarin u woont, in de plaats waar u werkt of in de plaats waar de vermeende schending plaatsvond. Het recht een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere bestuursrechtelijke middelen of rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of voor het nakomen van een contract van ons of van een derde te ontvangen in een gangbaar machinaal leesbaar formaat. Wilt u een rechtstreekse overdracht van gegevens aanvragen bij een andere verantwoordelijke, dan kan dat alleen voor zover dat technisch gezien mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen – zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt – maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat de adresbalk van de browser verandert van "http://" naar "https://" en doordat het vergrendelsymbool in uw browserbalk verschijnt.

Als de SSL- of TLS-versleuteling ingeschakeld is, dan kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden gelezen worden.

Inzage, wissen en corrigeren

Volgens de geldige wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst, de ontvanger, het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden en – indien nodig – recht op het corrigeren of wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. In de volgende gevallen bestaat het recht op beperking van de verwerking:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, dan hebben we doorgaans tijd nodig om dat te verifiëren. Tijdens het verifiëren heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Is of was de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig, dan kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft deze wel nodig voor het verwezenlijken, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechte, dan heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
  • Dient u bezwaar in krachtens Art. 21, lid 1 van de AVG, dan moeten uw belangen en die van ons tegen elkaar afgewogen worden. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Heeft u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens - met uitzondering van het opslaan daarvan - alleen verwerkt worden met uw toestemming of voor het verwezenlijken, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechte of voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor een zwaarwegend publiek belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Verzet tegen reclamemails

Hier wordt verzet aangetekend tegen het gebruik van de gepubliceerde informatie in het kader van de contactinformatie via het impressum met betrekking tot niet uitdrukkelijk gevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de internetpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toezenden van reclamemateriaal, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

4. Gegevens verzamelen op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aanrichten op uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van de sessie (sessie cookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Session cookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen staan totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch wist.

Cookies kunnen deels ook door derden op uw apparaat opgeslagen worden wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Daarmee kunt u of kunnen wij gebruikmaken van bepaalde services van derden (bijvoorbeeld cookies voor het afwikkelen van betaaldiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties anders niet werken (zoals de winkelwagenfunctie of het tonen van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties te tonen.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u heeft aangevraagd (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies voor het meten van het surfgedrag) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG, tenzij er een andere wettelijke grondslag wordt opgegeven. De beheerder van de website heeft rechtmatig belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies zodat deze zijn services technisch foutloos en geoptimaliseerd kan leveren. Als er om toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, gebeurt de verwerking daarvan uitsluitend op basis van deze vrijwillige toestemming (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § 25, lid 1 van de TTDSG). Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies, dat u cookies alleen in individuele gevallen toestaat en dat u cookies in bepaalde gevallen accepteert of dat deze automatisch verwijderd en uitgeschakeld worden wanneer u de browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Mochten er cookies door derden gebruikt worden of voor analysedoeleinden, dan zullen we u daarover in het kader van deze privacyverklaring afzonderlijk informeren en daarvoor, indien nodig, toestemming vragen.

Cookie-instellingen

Hier kunt u uw cookie-instellingen aanpassen:
Cookie-instellingen bewerken

Serverlogbestanden

De provider van de internetpagina’s verzamelt informatie automatisch en slaat die op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser ons automatisch stuurt. Dat omvat:

  • Browsertype en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • De referrer-URL
  • De hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen
  • Het tijdstip van de serveroproep
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met die van andere informatiebronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. De websitebeheerder heeft rechtmatig belang bij een technisch foutloze en geoptimaliseerde website. Daartoe worden de serverlogbestanden verzameld.

Contactformulier

Stelt u ons via het contactformulier een vraag, dan worden de gegevens die u op het formulier ingevuld heeft, inclusief uw contactgegevens, bij ons opgeslagen om uw verzoek te verwerken en voor eventuele vervolgvragen. Deze informatie wordt zonder uw toestemming niet gedeeld.

Als uw verzoek betrekking heeft op het nakomen van een contract of noodzakelijk is in het kader van precontractuele maatregelen, dan worden deze gegevens verwerkt op basis van Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang wat betreft de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG) of op uw verzoek (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG) voor zover deze toestemming gevraagd is. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

De informatie die u in het contactformulier heeft verstrekt, blijft bij ons totdat u ons vraagt die te verwijderen, totdat u uw toestemming voor het bewaren ervan intrekt of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer geldig is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek afgewerkt is). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Verzoeken per e-mail, telefoon of fax

Neemt u via e-mail, telefoon of fax contact met ons op, dan wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons verwerkt en opgeslagen met als doel uw verzoek te kunnen verwerken. Deze informatie wordt zonder uw toestemming niet gedeeld.

Als uw verzoek betrekking heeft op het nakomen van een contract of noodzakelijk is in het kader van precontractuele maatregelen, dan worden deze gegevens verwerkt op basis van Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang wat betreft de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG) of op uw verzoek (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG) voor zover deze toestemming gevraagd is. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

De informatie die u ons via het contactverzoek heeft verstrekt, blijft bij ons totdat u ons vraagt die te verwijderen, totdat u uw toestemming voor het bewaren ervan intrekt of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer geldig is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek afgewerkt is). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

We maken gebruik van de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we instrumenten m.b.t. tracking of statistiek en andere technologieën in onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert zelf geen analyses uit. Het dient uitsluitend om de via hen geïntegreerde tools te beheren en verder te benutten. De Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres wat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. De websitebeheerder heeft rechtmatig belang bij het snel en ongecompliceerd integreren en beheren van de verschillende tools op die website. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § 25, lid 1 van de Duitse TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) voor zover de toestemming voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld via device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de Google Analytics webanalyseservice. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Hierbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens zoals paginaweergaven, hoe lang bezoekers op de website zijn, de gebruikte besturingssystemen en waar de gebruikers vandaan komen. Deze gegevens worden samengevat in een user-ID en toegewezen aan het eindapparaat van de websitebezoeker.

Google Analytics gebruikt technologieën waarmee de gebruiker herkend kan worden om gebruikersgedrag te analyseren (zoals cookies of device fingerprinting). De informatie die door Google verzameld wordt over het gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming conform Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § 25, lid 1 van de Duitse TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz). Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. De details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gegevens van gebruikers is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Het verwerken van bestelgegevens

Wij hebben een contract afgesloten met Google voor het verwerken van bestelgegevens, en we voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten wat betreft het gebruik van Google Analytics.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijvoorbeeld klikken op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde advertentiedoelgroepen en u vervolgens bij het bezoeken van andere online aanbiedingen (remarketing of retargeting) passende reclameboodschappen te tonen.

Daarnaast kunnen de via Google Remarketing samengestelde advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverstijgende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aangepast zijn aan uw eerdere gedrag qua gebruik en surfen op een eindapparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) ook weergegeven worden op één van uw andere eindapparaten (bijvoorbeeld een tablet of PC).

Als u een Google-account heeft, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame door op de volgende link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming conform Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § 25, lid 1 van de Duitse TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz). Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Verdere informatie en het privacybeleid zijn te vinden in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google conversion tracking

Deze website maakt gebruik van Google conversion tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen zowel Google als wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren hoe vaak er op welke knoppen geklikt is op onze website en welke producten bijzonder vaak bekeken of gekocht zijn. Deze informatie wordt gebruikt voor het genereren van conversiestatistieken. We kunnen het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen herleiden. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Voor identificatiedoeleinden gebruikt Google zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming conform Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § 25, lid 1 van de Duitse TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz). Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Verdere informatie over Google Conversion-Tracking is te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Nieuwsbrief

Persoonsgegevens voor de nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief die op de website aangeboden wordt, dan hebben wij zowel uw e-mailadres nodig als informatie om te kunnen controleren of het opgegeven e-mailadres daadwerkelijk van u is en dat u akkoord bent met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor het verzorgen van de nieuwsbrieven maken we gebruik van de hieronder beschreven serviceproviders van nieuwsbrieven.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna “CleverReach”). CleverReach is een service waarmee het versturen van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De door u ingevoerde gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach verzonden worden, stellen ons in staat om het gedrag van nieuwsbriefontvangers te analyseren. Aan de hand daarvan kan onder meer geanalyseerd worden hoeveel ontvangers de nieuwsbrief geopend hebben en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief aangeklikt is. Met behulp van zogenaamde conversion tracking kan bovendien geanalyseerd worden of er een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief. Verdere informatie over gegevensanalyse via de CleverReach-nieuwsbrief is te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG). Wanneer u zich afmeld voor de nieuwsbrief, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevens die reeds verwerkt zijn totdat u uw toestemming ingetrokken heeft, blijft ongewijzigd.

Wilt u niet opgenomen worden in de analyses van CleverReach, dan moet u het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u kunt opzeggen.

De gegevens die u bij ons achterlaat met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of door de serviceprovider van de nieuwsbrief bewaard totdat u het abonnement op de nieuwsbrief opzegt. Daarna worden ze door ons verwijderd. Dit heeft geen invloed op gegevens die door ons bewaard worden voor andere doeleinden.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de verzendlijst van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons of bij de serviceprovider van de nieuwsbrief opgeslagen op een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dat doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw als ons belang om te voldoen aan de wettelijke voorschriften die gesteld worden aan het versturen van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG). Gegevens die opgeslagen zijn in de zwarte lijst zijn niet aan een tijdslimiet onderhevig. U kunt bezwaar tegen deze opslag uitoefenen voor zover uw belang zwaarder weegt dan ons rechtmatig belang.

Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Het verwerken van bestelgegevens

We hebben met de bovengenoemde aanbieder een overeenkomst gesloten over het verwerken van bestellingen (AVV). Dit is een overeenkomst die vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die waarborgt dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt conform onze instructies en met inachtneming van de AVG.

7. Plugins en tools

Google Web Fonts (lokaal gehost)

Deze website maakt gebruik van de door Google gefaciliteerde web fonts (weblettertypen) voor een uniforme weergave. Deze Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Daarbij wordt dus geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Verdere informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokaal gehost)

Deze internetpagina maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme presentatie van lettertypen. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd. Daarbij wordt dus geen verbinding gemaakt met de servers van Fonticons, Inc.

Voor meer informatie over Font Awesome, zie de privacyverklaring van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Wij maken op deze website gebruik van “Google reCAPTCHA” (hierna "reCAPTCHA" genoemd). De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevens die op deze website ingevoerd worden (bijvoorbeeld op een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma ingevuld worden. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website opent. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende soorten informatie (bijvoorbeeld het IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website blijft of bewegingen van de muis van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

Het opslaan en analyseren van de gegevens gebeurt op basis van Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. De beheerder van de website heeft rechtmatig belang zijn aanbod via de website te beschermen tegen misbruik door geautomatiseerde spionage en SPAM. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § 25, lid 1 van de Duitse TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) voor zover de toestemming voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld via device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Verdere informatie over Google reCAPTCHA is te vinden in het privacybeleid van Google en in de gebruiksvoorwaarden van Google via de onderstaande links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. Eigen services

Sollicitatiegegevens behandelen

We bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld via e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Onderstaand informeren we u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure verzameld worden. We verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal verlopen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle overige wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Stuurt u ons een sollicitatie, dan zullen we uw daaraan gerelateerde persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.) verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te beslissen over het aangaan van een dienstverband. De wettelijke grondslag daarvoor is Art. 26 van de BDSG (Duitse federale privacywetgeving) naar Duits recht (het aangaan van een arbeidsrelatie), Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG (het aangaan van een contract in zijn algemeenheid) en, voor zover u toestemming gegeven heeft, Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij het verwerken van uw sollicitatie.

Is uw sollicitatie succesvol, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt op basis van Art. 26 van de BDSG (Duitse federale privacywetgeving) en Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG met als doel het deze arbeidsrelatie na te komen en die in te voeren in onze gegevensverwerkingssystemen.

Bewaartermijn van de gegevens

Kunnen we u geen baan aanbieden, weigert u een baan of trekt u uw sollicitatie in, dan behouden we ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens bij ons op te slaan op basis van onze rechtmatige belangen (Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG) tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van uw sollicitatie). Daarna worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Het bewaren dient met name ter bewijsvoering in geval van een rechtszaak. Mocht het nodig blijken dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog beschikbaar moeten zijn (bijvoorbeeld in geval van een op handen zijnde of aanhangige rechtszaak), dan worden de gegevens pas verwijderd wanneer er geen doel meer is om ze te bewaren.

Langer bewaren kan ook als u daarvoor toestemming gegeven heeft (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG) of als de wettelijke bewaarplicht verwijdering verhindert.

Toevoeging aan de sollicitantenpool

Kunnen we u geen baan aanbieden, dan bestaat in dat geval de mogelijkheid u toe te voegen aan onze sollicitantenpool. In geval van toevoeging worden alle documenten en informatie van de sollicitatie opgenomen in de sollicitantenpool zodat we u kunnen contacteren mocht er een geschikte vacature zijn.

Toevoeging aan de sollicitantenpool gebeurt uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG). Toestemming verlenen is vrijwillig en is niet gerelateerd aan lopende sollicitatieprocedures. De betrokkene kan de toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens die de sollicitantenpool staan onherroepelijk verwijderd mits er geen wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens die de sollicitantenpool staan, worden uiterlijk twee jaar nadat de toestemming is verleend onherroepelijk verwijderd.


Werving

Wervingsproces

Onderstaand leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie verwerken en geven we andere relevante informatie met betrekking tot dit onderwerp. Deze recruitingwebsite en het e-recruitingsysteem worden beheerd door TECHNOLIT GmbH, Industriestrasse 8, D-36137 Grossenlüder als verantwoordelijke partij. Als u de privacyverklaring van het recruitinggedeelte accepteert, dan gaat u ermee akkoord dat TECHNOLIT uw gegevens mag opslaan, gebruiken en verwerken voor sollicitatiedoeleinden, het invullen van vacatures en voor aanstelling. De persoonsgegevens die u op de website invoert, worden uitsluitend door TECHNOLIT verzameld, verwerkt en gebruikt voor het behandelen van de sollicitatie en tijdens de sollicitatie- en aanstellingsprocedure. TECHNOLIT verwerkt uw gegevens en slaat deze vertrouwelijk op conform het geldende privacybeleid. Registratie is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarigen. Ouders of verzorgen zijn, indien van toepassing, verantwoordelijk voor het beschermen van de privacy van hun kind(eren). Bent u nog geen 18 jaar oud, dan hebben er om juridische redenen toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger nodig. U verklaart hierbij dat u minimaal 18 jaar oud bent of - als u jonger bent - dat uw wettelijke vertegenwoordiger akkoord gaat met uw sollicitatie.

Aanstellingen vinden bij TECHNOLIT plaats in samenwerking met de verantwoordelijke medewerkers van onze HR-afdelingen en met de leidinggevenden van de betreffende afdelingen. De leidinggevenden van de betreffende afdelingen en de medewerkers van onze HR-afdelingen kunnen tot verschillende bedrijven van de Lang-groep behoren.

TECHNOLIT treft voorzorgsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, beschadiging, tegen toegang door daartoe niet geautoriseerde personen en tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden, gelijke tred houdend met de technologische ontwikkelingen, voortdurend verbeterd. De gegevensoverdracht tussen uw lokale browser en ons e-recruitingsysteem gebeurt versleuteld. Wilt u op een vacature solliciteren, bevestig uw sollicitatie dan voordat u deze verstuurt door het vakje “privacyverklaring accepteren” aan te vinken.

Uw gegevens worden alleen gedeeld met en bewerkt door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het invullen van deze vacature. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat deze gegevens juist en waarheidsgetrouw zijn. U kunt de door u verstrekte gegevens te allen tijde laten inzien, bijwerken en verwijderen.

U kunt uw sollicitatie te allen tijde intrekken. Dan komt deze niet meer in aanmerking tijdens de verdere sollicitatie- en aanstellingsprocedure. Bijgevolg heeft u het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde met onmiddellijke ingang in te trekken. Hiertoe volstaat een e-mail aan: karriere@technolit.de

Wordt uw sollicitatie onzerzijds geweigerd, dan worden uw gegevens binnen zes maanden na de weigering verwijderd. Geeft u toestemming dat uw sollicitatiegegevens ook gebruikt mogen worden voor andere mogelijke vacatures binnen de bedrijvengroep, dan worden uw gegevens zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd.


Eigen services

Gerichte reclame

We sturen u brieven, e-mails of we bellen u om producten of services aan te bevelen die mogelijk interessant voor u zijn.

Registratie van lasapparatuur

U kunt u via onze website aanmelden voor de registratie van lasapparatuur om gebruik te kunnen maken van extra functies op de website. De daarvoor ingevoerde gegevens gebruiken we alleen voor het doel van het bewerken van uw aanvraag en voor het leveren van onze service. De verplichte informatie die tijdens de aanmelding gevraagd wordt, moet volledig zijn. Anders wordt de registratie geweigerd.

Bij belangrijke wijzigingen, zoals de werkingssfeer van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, stellen wij u op de hoogte via het e-mailadres dat bij de registratie opgegeven is.

Aanmelding op onze website en de verdere verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening dienen om een contract tussen u en Technolit GmbH uit te voeren of te initiëren.

De bij aanmelding verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u bent aangemeld voor de registratie van lasapparaten en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.


Laatst bijgewerkt op: 14 maart 2022

Gegevensbescherming op social media

Onze aanwezigheid op social media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden op sociale netwerken openbaar toegankelijke profielen. Welke netwerken dat precies zijn, staat hieronder vermeld.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, etc. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde social media content (bijvoorbeeld like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Een bezoek aan één van onze social media-pagina’s activeert een groot aantal verwerkingen die gerelateerd zijn aan gegevensbescherming. Met name:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, dan kan de beheerder van het social media-portaal dit bezoek toekennen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens echter ook worden verzamelt als u niet bent ingelogd of als u geen account heeft bij dat specifieke social media-portaal. In dat geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzamelt via cookies die op uw apparaat staan opgeslagen of via het vastleggen van uw IP-adres.

Met behulp van de op die manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de social media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunt u zowel in als buiten die specifieke social media-pagina op interesse gebaseerde advertenties te zien krijgen. Beschikt u over een account van dat specifieke sociale netwerk, dan kunt u de op interesse gebaseerde advertenties te zien krijgen op alle apparaten waarop u ingelogd bent of was.

Houd er rekening mee dat wij geen inzicht hebben in alle verwerkingsprocessen op social media-portalen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere handelingen om gegevens te verwerken worden uitgevoerd door de beheerders van de social media-portalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende social media-portalen.

Wettelijke grondslag

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op andere wettelijke grondslagen die moeten worden gespecificeerd door de beheerders van de sociale netwerken (bijvoorbeeld toestemming in de zin van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG).

Verantwoordelijke en het uitoefenen van rechten

Als u één van onze social media-pagina’s (bijvoorbeeld op Facebook) bezoekt, dan zijn wij - samen met de beheerder van het social media-platform - verantwoordelijk voor de handelingen om gegevens te verwerken die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en klachten) in principe uitoefenen bij ons zowel als bij de beheerder van het social media-portaal in kwestie (bijvoorbeeld bij Facebook).

Houd er rekening mee, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de beheerder van het social media-portaal, dat wij geen volledige invloed hebben op de handelingen om gegevens te verwerken van social media-portalen. Onze mogelijkheden zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de aanbieder in kwestie.

Bewaartermijn

De gegevens die rechtstreeks door ons via social media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, u uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of wanneer het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

We hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen door de beheerders van sociale netwerken. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerder van het sociale netwerk (of check bijvoorbeeld hun privacybeleid, zie hieronder).

Details over sociale netwerken

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. Deze dienst wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna Meta). Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Meta een overeenkomst gesloten over het gezamenlijk verwerken (Controller Addendum). In deze overeenkomst is vastgelegd wie voor welke handelingen om gegevens te verwerken verantwoordelijk is (wij of Meta) als u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de onderstaande link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de onderstaande link en log in via: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. De details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Wij maken gebruik van de korte berichtendienst Twitter. De aanbieder is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

U kunt uw Twitter-instellingen wat betreft gegevensbescherming zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de onderstaande link en log in via: https://twitter.com/personalization.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. De details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. Deze dienst wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. De details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van reclamecookies.

Wilt u de reclamecookies van LinkedIn deactiveren, klik dan op de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. De details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

TikTok

We hebben een profiel op TikTok. De aanbieder is TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. Informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.

Gegevensoverdracht naar onveilige derde landen is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. De details vindt u hier: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.

Laatst bijgewerkt op: 20. 04. 2022